Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt
(Link)
Tuần 21
Thứ bảy
25/05/2024
07:00 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Trinh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Hội trường UBND xã Duy Trinh
Tuần 20
Thứ tư
15/05/2024
07:00 Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Tân Hội trường UBND xã Duy Tân
13:00 Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Tân Hội trường UBND xã Duy Tân
Thứ năm
16/05/2024
07:00 Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Châu Hội trường UBND xã Duy Châu
13:00 Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Châu Hội trường UBND xã Duy Châu
Tuần 19
Thứ năm
09/05/2024
07:00 Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Phú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường UBND xã Duy Phú
13:00 Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Phú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường UBND xã Duy Phú
Tuần 18
Chủ nhật
05/05/2024
07:00 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Trung, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Hội trường UBND xã Duy Trung
Tuần 17
Thứ tư
24/04/2024
07:00 - 17:00 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Hải, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường UBND xã Duy Hải
Thứ năm
25/04/2024
07:00 Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường UBND xã Duy Phước
07:00 Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Thu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường UBND xã Duy Thu
13:00 Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường UBND xã Duy Phước
Thứ sáu
26/04/2024
07:00 Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Thu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường UBND xã Duy Thu
Thứ bảy
27/04/2024
07:00 - 12:00 Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Nghĩa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường UBND xã Duy Nghĩa
Chủ nhật
28/04/2024
07:00 - 12:00 Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Nghĩa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2029 Hội trường UBND xã Duy Nghĩa
Tuần 16
Thứ hai
15/04/2024
07:00 - 11:00 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Thành lần thứ , nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường UBND xã Duy Thành
Chủ nhật
21/04/2024
07:00 - 11:30 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội trường Trung tâm Văn hóa xã Duy Vinh
Tuần 14
Thứ ba
02/04/2024
07:00 - 17:00 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị trấn Nam Phước Hội trường UBND thị trấn Nam Phước
Tuần 11
Thứ năm
14/03/2024
13:00 - 17:00 Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Sơn Hội trường UBND xã Duy Sơn
Thứ sáu
15/03/2024
07:00 - 11:00 Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Sơn Hội trường UBND xã Duy Sơn

Tuần 21

Thứ bảy (25/05/2024)

07:00:
Nội dung : Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Trinh, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Trinh
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Tuần 20

Thứ tư (15/05/2024)

07:00:
Nội dung : Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Tân
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Tân
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):
13:00:
Nội dung : Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Tân
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Tân
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Thứ năm (16/05/2024)

07:00:
Nội dung : Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Châu
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Châu
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):
13:00:
Nội dung : Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Châu
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Châu
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Tuần 19

Thứ năm (09/05/2024)

07:00:
Nội dung : Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Phú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Phú
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):
13:00:
Nội dung : Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Phú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Phú
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Tuần 18

Chủ nhật (05/05/2024)

07:00:
Nội dung : Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Trung, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Trung
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Tuần 17

Thứ tư (24/04/2024)

07:00 - 17:00:
Nội dung : Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Hải, nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Hải
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Thứ năm (25/04/2024)

07:00:
Nội dung : Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Phước
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):
07:00:
Nội dung : Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Thu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Thu
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):
13:00:
Nội dung : Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Phước
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Thứ sáu (26/04/2024)

07:00:
Nội dung : Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Thu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Thu
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Thứ bảy (27/04/2024)

07:00 - 12:00:
Nội dung : Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Nghĩa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Nghĩa
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Chủ nhật (28/04/2024)

07:00 - 12:00:
Nội dung : Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Nghĩa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Nghĩa
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Tuần 16

Thứ hai (15/04/2024)

07:00 - 11:00:
Nội dung : Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Thành lần thứ , nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Thành
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Chủ nhật (21/04/2024)

07:00 - 11:30:
Nội dung : Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm : Hội trường Trung tâm Văn hóa xã Duy Vinh
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Tuần 14

Thứ ba (02/04/2024)

07:00 - 17:00:
Nội dung : Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị trấn Nam Phước
Địa điểm : Hội trường UBND thị trấn Nam Phước
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Tuần 11

Thứ năm (14/03/2024)

13:00 - 17:00:
Nội dung : Phiên thứ nhất - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Sơn
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Sơn
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Thứ sáu (15/03/2024)

07:00 - 11:00:
Nội dung : Phiên Chính thức - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Sơn
Địa điểm : Hội trường UBND xã Duy Sơn
Tài liệu gửi Hội cấp trên duyệt (Link):

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây